کار

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
دفتر کار

دفتر کار

Ofis

تجهیزات بانکها و ادارات

تجهیزات بانکها و ادارات

Büro malzemesi

کسب و کار

کسب و کار

Ticarethane

کامپیوتر

کامپیوتر

Bilgisayar

کامپیوتر رو میزی

کامپیوتر رو میزی

Bilgisayar masaüstü

اینترنت

اینترنت

İnternet

رسانه

رسانه

Medya

رادیو

رادیو

Radyo

قانون

قانون

Yasa

مزرعه

مزرعه

Çiftlik