خرید

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
فروشگاه بزرگ

فروشگاه بزرگ

Büyük mağaza

سوپر مارکت

سوپر مارکت

Supermarket

داروخانه

داروخانه

Eczane

گلفروش

گلفروش

çiçekçi

دکه روزنامه فروشی

دکه روزنامه فروشی

Gazete bayi

تنباکو

تنباکو

Tütün ürünleri

قنادی

قنادی

şekerleme

فروشگاه های دیگر

فروشگاه های دیگر

Diğer mağzalar