خدمات

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
پلیس

پلیس

Polis

آمبولانس

آمبولانس

İlk yardim

آتش نشانی

آتش نشانی

İtfaiye

بانک

بانک

Banka

واحد پول

واحد پول

Döviz

مالی

مالی

Fınans

ارتباطات

ارتباطات

Ulaşma

تلفن

تلفن

Telefon

لابی هتل

لابی هتل

Otel

اتاق هتل

اتاق هتل

Oda