نشانه گذاری

Notation


Parts of this picture

1 : کلید فا

2 : کلید سل

3 : نت

4 : حامل

1 : Bass clef

2 : Treble clef

3 : Note

4 : Staff

Comments

ممکن است به تصاویر زیر نیز علاقمند باشید:

Report a problem