کار

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
دفتر کار

دفتر کار

Office

تجهیزات بانکها و ادارات

تجهیزات بانکها و ادارات

Office supplies

کسب و کار

کسب و کار

Business

کامپیوتر

کامپیوتر

Computer

کامپیوتر رو میزی

کامپیوتر رو میزی

Computer desktop

اینترنت

اینترنت

Internet

رسانه

رسانه

Media

رادیو

رادیو

Radio

قانون

قانون

Law

مزرعه

مزرعه

Farm