تندرستي

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
بیماری

بیماری

Illness

پزشک

پزشک

Doctor

زخم-جراحت

زخم-جراحت

Injury

کمک های اولیه

کمک های اولیه

First aid

بیمارستان

بیمارستان

Hospital

بخش ها

بخش ها

Department

دندانپزشک

دندانپزشک

Dentist

اپتومتریست یا چشم پزشک

اپتومتریست یا چشم پزشک

Optometrist